Opheffen Vereniging Landelijk Diepenveen

Eind 2015 hebben wij een ledenvergadering gehouden met als onderwerp het opheffen van de VLD en een stemming over voortgangscenario’s. Hieruit zijn een aantal acties gevloeid. Onder andere de mogelijkheid voor een doorstart.

Ook is er nogmaals gesproken met andere Diepenveense verenigingen en belangengroeperingen om alsnog tot een fusie te komen. Dit heeft niet geresulteerd in een alternatief.

Eind 2016 en begin 2017 is er opnieuw een ledenvergadering geweest met een stemming, dit resulteerde weer in een stemming voor het opheffen van de vereniging. Zoals in de statuten is vastgelegd.

Wij zijn als bestuur in 2017 bezig met het afwikkelen van alle formele stappen zowel organisatorisch als financieel om de vereniging op te heffen. De verwachting is dat 1 september 2017 de stekker eruit gaat door de statuten bij de Kamer van Koophandel ter inzage te leggen.

Het bestuur van de vereniging is verplicht op het kantoor van het openbaar handelsregister, dat gehouden wordt door de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen het gebied waarin de vereniging haar zetel heeft neer te leggen, het besluit tot opheffing van de vereniging.

Oorsprong VLD
De VLD heeft haar bestaan te danken aan de fusie/ herindeling van de gemeente Diepenveen en de gemeente Deventer. In 1999 waren er bedreigingen vanuit de Deventer omdat deze gemeente uitbreidingshonger had en het groene Diepenveen ‘bedreigde’ met expansie. Voorbeelden hiervan zijn Steenbrugge en Steenbrugge Noord, dat gelukkig geen doorgang heeft gevonden. Naast bedreigingen op het gebied van de ruimtelijke ordening zijn er vraagstukken geweest over verkeersveiligheid, sociaal-cultureel gebied en het groen. Nu de gemeente Deventer ‘gewend’ is aan haar grotere buitengebied en ook Bathmen is ingelijfd is er ook een ander politiek speelveld ontstaan. De bedreigingen voor het landelijke Diepenveen zijn verminderd (mede ook door demografische ontwikkelingen) hierdoor zijn er minder pijlers waarop de VLD haar voortbestaan kan bouwen.

Om u nogmaals te herinneren aan de feiten/ kwesties waarin de VLD een rol van betekenis heeft gespeeld geven we u de onderstaande opsomming:

  • Inzet om het zelfstandig karakter van Diepenveen voor te laten bestaan;
  • Voldoende ruimte tussen Deventer en Diepenveen, met name bij de inzet van het geen doorgang vinden van Steenbrugge Noord;
  • Leefbaarheid, op het gebied sociaal-cultureel/ medisch en sport, met name in stand houden voorzieningen;
  • Op peil houden van commerciële voorzieningen (in woord);
  • Aanspreekpunt voor de gemeente Deventer (30 km discussie, kom Diepenveen, Dorpsstraat herinrichting, gemeente visie Diepenveen);
  • Invloed uitoefen visie vorming Diepenveen in de gemeentepolitiek (college en bestuur)
  • Behouden bibliotheek/ dorpshuis omvormen naar Kulturhus / BS


  • Over de VLD
    Adressen